Rotary w Polsce

Najwyższą władzą Klubu jest Zebranie Ogólne. Kworum na Zebraniach Ogólnych stanowi 60% (sześćdziesiąt procent) Członków Klubu, jeżeli w szczególnych przypadkach Statut lub Regulamin Klubu nie stanowią inaczej. Uchwały Klubu (za wyjątkiem decyzji o charakterze członkowskim, które zapadają w trybie określonym przez Regulamin Klubu) przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zebranie Ogólne, na wniosek członka Klubu, może zdecydować o przeprowadzeniu, w konkretnej sprawie, głosowania tajnego.

Organem zarządzającym Klubu jest Zarząd. W skład Zarządu wchodzą : Prezydent, Wiceprezydent, Prezydent Elekt, Prezydent poprzedniej kadencji (Past President), Sekretarz, Skarbnik, Mistrz Ceremonii. Do władz statutowych Klubu należy ponadto Komisja Rewizyjna.

Prezydent Nominat wybierany jest nie później niż 18 miesięcy przed terminem objęcia funkcji Prezydenta. Prezydent Nominat wchodzi jako Prezydent Elekt (PE) w skład Zarząduw kadencji poprzedzającej rok, w którym obejmie on funkcję Prezydenta.

Pozostali członkowie Zarządu i Komisja Rewizyjna na najbliższy rok rotariański wybierani są do 31 grudnia roku poprzedzającego ich kadencję. Rok rotariański, który równoznaczny jest z kadencją władz Klubu, rozpoczyna się w dniu 01 lipca każdego roku i trwa do 30 czerwca roku następnego. W klubach Rotary obowiązuje zasada, że każdy członek co najmniej raz powinien być wybrany do władz Klubu, w tym na funkcję Prezydenta.


Opracował: Tadeusz Kaszczyc


W ł a d z e

Elbląskiego Klubu Rotary na kadencje 2023-2024 r.


Zarząd:

  1. Prezydent: Tadeusz Kaszczyc
  2. Wice Prezydent: Józef Jankowski
  3. Prezydent Elekt: Dominika Paul - Stolf
  4. Past Prezydent: Zbigniew Dąbiński
  5. Sekretarz: Marcin Szakiewicz
  6. Skarbnik: Piotr Hajdukonis
  7. Mistrz Ceremonii: Edward Jaremczuk

Komisja Rewizyjna:

  1. Przewodniczący: Eugeniusz Kubacki
  2. Członek: Henryk Miłosz
  3. Członek: Jan Zaborowski


Prezydenci Elbląskiego Klubu Roatry:

1993/1994 Witold Werner

1994/1995 Marek Bruzdowski

1995/1996 Tadeusz Kaszczyc

1996/1997 Henryk Miłosz

1997/1998 Paweł Kasperczyk

1998/1999 Zdzisław Witt

1999/2000 Jan Zaborowski

2000/2001 Jerzy Boleski

2001/2002 Edward Jaremczuk

2002/2003 Eugeniusz Kubacki

2003/2004 Piotr Hajdukonis

2004/2005 Henryk Miłosz

2005/2006 Jan Meller

2006/2007 Andrzej Zamojski

2007/2008 Wiesław Wiśniewski

2008/2009 Tadeusz Kaszczyc

2009/2010 Paweł Kasperczyk

2010/2011 Kazimierz Mieszczyński

2011/2012 Józef Jankowski

2012/2013 Piotr Ziółkowski

2013/2014 Wojciech Wenski

2014/2015 Zbigniew Dębiński

2015/2016 Eugeniusz Kubacki

2016/2017 Henryk Miłosz

2017/2018 Edward Jaremczuk

2018/2019 P. Kasperczyk / W. Wenski

2019/2020 Wojciech Wenski

2020/2021 Krzysztof Bończak

2021/2022 Jerzy Boleski

2022/2023 Zbigniew Dębiński


Projekt i wykonanie - Wysocki Wsparcie IT