Rotary w Polsce


Spotkania klubowe odbywają się regularnie, w każdy poniedziałek o godzinie 19:00, w lokalu klubowym. Incydentalnie, czas lub miejsce spotkania mogą być zmienione decyzją Zarządu Klubu. Spotkania mają status Zebrań Ogólnych i jako takie, w świetle uregulowań Konstytucji RI, stanowią najwyższą władzę Klubu.


Członkowie Klubu uczestniczą we wszystkich zebraniach regularnych bez konieczności odrębnego zawiadamiania.

W każdym spotkaniu mogą uczestniczyć gościnnie rotarianie z innych klubów krajowych lub zagranicznych, przebywający w naszym mieście lub jego okolicach. Za zgodą Zarządu w zebraniu mogą również uczestniczyć inni zaproszeni goście. Zebrania prowadzi Prezydent Klubu, a w razie jego nieobecności Wiceprezydent lub inny wyznaczony członek Zarządu.


Uczestnictwo w zebraniach macierzystego Klubu stanowi jeden z najważniejszych, statutowych przywilejów, ale i obowiązków rotarian. W związku z tym kwestie związane z absencją ściśle reguluje Regulamin Klubu. Jedną z ważnych rotariańskich reguł dotyczących obowiązku uczestnictwa jest na przykład to, że uznanie obecności może być zaliczone w przypadkach:


– uczestniczenia w zebraniu innego klubu Rotary w kraju lub za granicą,

– uczestniczenia w innych oficjalnych spotkaniach w sprawach dotyczących Klubu, Dystryktu lub RI.


Poza powyższymi, formalnie brzmiącymi regułami, Zebrania Ogólne to po prostu spotkania dobrych przyjaciół. W ich trakcie jest czas na poznawanie doświadczeń i poglądów zarówno Rotarian jak też zaproszonych gości (tzw.: guestspeakers), rozrywkę oraz wspólny posiłek, tradycyjnie kończący każde spotkanie.


Zgodnie z rotariańskim modus vivendi, dyskusje na forum spotkań klubowych wzbogaca fakt, że członkowie reprezentują zróżnicowaną paletę doświadczeń zawodowych (porównaj: Członkostwo- klasyfikacja zawodowa), poglądów i przekonań. Jakkolwiek dyskusje te służą prezentowaniu i kształtowaniu indywidualnych opinii członków bez ograniczania podejmowanej problematyki, to Klub in gremio stosuje się do poniższych pryncypiów:


  • Uwaga i troska członków Klubu koncentruje się ( mierząc zamiary podług sił) na pokoju i ogólnym dobrobycie społeczności regionu, kraju i świata.
  • Klub nie uzewnętrznia opinii swoich członków w kontrowersyjnych sprawach o charakterze publicznym.
  • Klub nie rozpatruje i nie rozpowszechnia żadnych poglądów i postanowień oraz nie podejmuje innych działań dotyczących spraw lokalnych i ponadlokalnych o charakterze politycznym.
  • Klub nie popiera i nie rekomenduje żadnych osób na urzędy i funkcje publiczne oraz nie podejmuje na żadnym ze swych zebrań dyskusji o takich osobach.


Kwintesencją powyższych reguł niech będzie ten oto bon mot Jana Sztaudyngera:

,,Nie narzucaj światu swojego formatu.’’


Opracowanie: Tadeusz Kaszczyc

Projekt i wykonanieWysocki Wsparcie IT