Cele Rotary

Przewodnim celem  Rotary jest wspieranie i umacnianie  ideału służby, jako podstawy  godnych i wartościowych przedsięwzięć.  Aktywność członków organizacji  ma służyć w szczególności:

- rozwijaniu  bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, jako podstawy  organizowania różnych form pomocy humanitarnej,

- krzewieniu wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej,  nobilitowaniu wszelkiej pracy użytecznej oraz  zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina,  jako możliwości służenia społeczeństwu,

- stosowaniu,  przez każdego Rotarianina,  ideału służby  w życiu osobistym, zawodowym i społecznym,

- rozwijaniu  zrozumienia  międzynarodowego, dobrej woli  i pokoju,  poprzez umacnianie światowej wspólnoty osób różnych  profesji,  połączonych  ideałem służby.

             Jednym z najczęściej cytowanych  sprawdzianów  etyki  w biznesie  jest rotariański „Test 4 pytań”.  Został on sformułowany  przez rotarianina  Herberta J. Taylora w 1932 r., kiedy poproszono go o stworzenie programu sanacji firmy  Aluminium Company, stojącej u  progu bankructwa. Taylor poszukując sposobów ocalenia  firmy, nakreślił kod etyczny, którym mieli posługiwać się wszyscy pracownicy,  zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.  Zastosowaniu tej prostej metody  firma zawdzięczała swe ocalenie.  „Test 4 pytań” został  oficjalnie  przyjęty przez RI w 1943 r. i uznawany jest odtąd za  "moralny kompas Rotary".  Jego twórca został Prezydentem RI w roku 1954/1955. 

W swojej istocie ”Test 4 pytań”  sprowadza  się  do odpowiedzi dotyczących wszystkiego, co myślimy, mówimy i robimy. Oto treść tych pytań:

1. Czy to jest prawda?

2. Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?

3. Czy to zbuduje dobrą wolę i przyjaźń?

4. Czy to będzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych? 

      Szósty prezydent RI  Arch  C. Klumph  ogłosił  w 1917 r. utworzenie  Rotary  Endowment  Fund, funduszu RI, którego  zadaniem  stało się   gromadzenie środków na finansowanie projektów  ukierunkowanych  na  czynienia dobra na świecie  (“Doing Good in the World” ).  Początki były skromne:  pierwsza darowizna na rzecz Funduszu wynosiła  26,50 USD, a przez pierwsze sześć lat zebrano zaledwie 700 USD. W 1928 r. Rotary Endowment Fund zostaje przekształcony w Rotary Foundation, wyodrębnioną strukturę organizacyjną  RI, z własnym zarządem. 

W 1978 r. Rotary Foundation (RF) startuje z programem 3 x H, czyli: Health, Hunger, Humanity (Zdrowie, Głód, Człowieczeństwo). Program ma na celu podejmowanie różnorakich działań na rzecz: poprawy stanu zdrowia, walki z głodem, poprawy warunków społecznych i kulturalnych, w najbardziej zaniedbanych pod tymi względami regionach świata.

Pierwszą akcją przeprowadzoną w ramach programu 3x H były szczepienia 6 milionów dzieci na Filipinach przeciwko chorobie Heine’go - Medina (poliomyelitis anterior acuta - wirusowe zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego). Dało to początek przyszłemu programowi Polio Plus, zainicjowanemu przez Rotary w 1985 r., a stawiającemu sobie za cel zaszczepienie wszystkich dzieci na świecie przeciwko skutkom tej strasznej choroby, powodującej nieodwracalne kalectwo u dzieci.   W 2002 r., podczas dorocznej Konwencji RI w Barcelonie, Europa została ogłoszona kontynentem wolnym od wirusa polio. W ślad za tym Rotary zainicjowało nową kampanię, w celu zgromadzenia kolejnych 80 milionów USD, na kontynuację walki z chorobą. W odpowiedzi, Rotarianie z całego świata zebrali ponad 129 milionów USD. Na skutek dalszych masowych szczepień w 2006 r. już tylko w czterech krajach na świecie występowało endemicznie polio (Afganistan, Indie, Nigeria, Pakistan). Od 2007 r. do udziału w programie Polio Plus (nazywanym teraz „End Polio Now”) przystępuje Fundacja Billa i Melindy Gates’ów, przekazując dotychczas łącznie 355 milionów dolarów na rzecz walki z tą chorobą. Rotarianie odpowiedzieli w 2009 roku zobowiązaniem do zebrania kolejnych 200 mln USD. Walka z polio jest od 1985 r. jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Rotarian z całego świata. Spadek liczby zachorowań w tym czasie wyniósł 99%! 2 miliardy dzieci zostało zaszczepionych, a ok. 5 milionów ludzi, sparaliżowanych w wyniku już rozwijającej się choroby, zaczęło poruszać się o własnych siłach. „POKONAJMY WRESZCIE POLIO” – „END POLIO NOW” -Rotarianie będą kontynuowali walkę z wirusem polio, aż do

całkowitego wyeliminowania tej choroby we wszystkich krajach świata.

W 1947 roku powstał pierwszyprogram fundacji polegający na fundowaniu Stypendiów Ambasadorskich (Ambassadorial Scholarships). Od 1947roku Fundacja ufundowała ponad 40 000 stypendiów dla stypendystów ze 130 krajów,na łączną sumę 532 milionów USD.W latach 1965-66 ruszył natomiast Program Wymiany Grup Zawodowych (Group Study Exchange) oraz program Grantów Współfinansowanych (Matching Grants). To główne, alenie jedyne programy RF.

Od czasu pierwszej darowizny w 1917 roku w wysokości 26,50USD do dzisiaj wpłacono do Fundacji ponad 2 miliardy 700 milionów dolarówamerykańskich. Ponad milion Rotarianzostało oznaczonych Odznaką Paul Harris Fellow, co oznacza, że ich indywidualne wpłaty przekroczyły lubosiągnęły równowartość co najmniej 1 tysiąca dolarów na osobę. WsparcieFundacji zarówno ze strony Rotarian, jak też wielu partnerów i sponsorów,gwarantuje Rotary Foundation możliwość kontynuacji jej humanitarnej misji.


Na podstawie: www.rotary.org.pl i innych źródeł internetowych opracował: Tadeusz Kaszczyc

Projekt i wykonanie - Wysocki Wsparcie IT